Regulamin

                                                               REGULAMIN ORGANIZACYJNY
                                                                           Żłobka Nr 7 w Szczecinie
 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
 1. Żłobek Nr 7 siedzibą w Szczecinie przy ul. Podhalańska 1-3, wchodzi w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie – jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin, przy pomocy której, realizowane są zadania własne Gminy Szczecin w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Żłobek działa na podstawie:
 • Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie,
 • Ustawy z dn. 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, (Dz. U. Z 2013 poz. 1457),
 • Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XIII/303/15 z dn. 17 listopada 2015 roku
 1. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez żłobek sprawuje Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54
 2. Żłobkiem kieruje i za całokształt pracy odpowiada – Dyrektor Żłobka.
Zadania zapewniające bezpośrednią opiekę nad dziećmi realizuje personel opiekuńczy, pozostałe zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem żłobka wykonują pracownicy obsługi i personel pomocniczy. (Schemat organizacyjny żłobka w załączniku nr 1).
 1. Warunki i tryb przyjmowania dzieci do żłobka określa Statut Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 1. DO ZADAŃ ŻŁOBKA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI :
 1. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do jego wieku.
 4. Zapewnienie pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka, szczególnie w przypadku jego niepełnosprawności lub uwzględniając niepełnosprawność rodziców.
 5. Zapewnienie racjonalnego wyżywienia, zgodnie z obowiązującymi normami i wiekiem dziecka.
 1. PRAWA DZIECKA:
Dziecko ma prawo w szczególności do:
 1. Równego traktowania
 2. Poszanowania godności i intymności
 3. Uwzględniania własnego zdania i życzeń
 4. Nietykalności fizycznej
 5. Poszanowania tradycji kulturowej i religijnej
 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
 1. Podpisać z Dyrektorem żłobka Umowę o świadczenie usług opiekuńczych nad dzieckiem, co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki ( wzór umowy w załączniku nr 2).
 • Wymagana dokumentacja przy podpisaniu umowy to:
 • oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych o zamieszkaniu;
 • zaświadczenie z zakładów pracy o zatrudnieniu Rodziców/ Opiekunów prawnych lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
 1. Przestrzegać regulaminu organizacyjnego żłobka oraz innych ustaleń porządkowych.
 2. Współpracować z personelem żłobka w sprawach opieki i wychowania dziecka.
 3. Aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rodziców.
 4. Czynnie uczestniczyć w organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości dla dzieci w żłobku.
 5. Przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka.
 6. Dokonywać terminowo opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku zgodnie z umową zawartą z Dyrektorem Żłobka (wysokość opłaty, zakres ewentualnych ulg oraz zwrotów określa Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/303/15 z dn. 17 listopada 2015 roku) na przydzielony placówce numer konta bankowego. Opłata powinna być wniesiona jednorazowo za miesiąc bieżący. W przypadku nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku za 1 miesiąc po terminie powyżej 30 dni, nastąpi skreślenie dziecka z ewidencji żłobka.
 7. Informować Dyrektora Żłobka o przyczynie i przewidywanym czasie nieobecności dziecka w żłobku z wyprzedzeniem, tj. najpóźniej do godz 12:00 dnia poprzedzającego nieobecność (późniejsze powiadomienie wyklucza możliwość zwrotu opłaty w wysokości dziennej stawki żywieniowej za pierwszy dzień nieobecności dziecka w żłobku)
 8. Informować żłobek o każdorazowej zmianie danych adresowych, miejsca pracy, numeru telefonu kontaktowego.
 9. Dbać o dobro wspólne żłobka. Za rzeczy pozostawiane przez Rodziców/Opiekunów w żłobku – Dyrektor i personel placówki nie ponoszą odpowiedzialności.
 1. HARMONOGRAM PRACY ŻŁOBKA:
 1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00
 2. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku:

Od 6:00 – przyjmowanie dzieci, gimnastyka poranna,  zabawy dowolne
8:30 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 9:15 – zabiegi pielęgnacyjne
9:15 – 11:15 – zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne
11:15 - 11:30 – zabiegi pielęgnacyjne
11:30 – 12:00 – obiad
12:00 – 12:15 – zabiegi pielęgnacyjne
12:15 – 14:00 – leżakowanie
14:00 – 14:30 – zupa
14:30 – 14:45 – zabiegi pielęgnacyjne
14:45 – 15:30 – zabawy dowolne, odbieranie dzieci
15:30 – 15:45 – podwieczorek
15:45 – 17:00 – zabawy dowolne, odbieranie dzieci


 VI. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŻŁOBKA:
 1. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie (w ramach godzin między 6.00 a 17.00).
 2.  Do żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe o czym poświadcza rodzic/opiekun .
 3. W przypadku nagłego zachorowania dziecka w trakcie pobytu rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 4. Rodzic/opiekun powinien informować dyrektora żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka.
 5. Rodzic/opiekun dzieci nieuczęszczających do żłobka z powodu choroby musi przed ponownym przyjściem okazać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia po przebytej chorobie.
 6. Przez cały pobyt w żłobku dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu opiekuńczego do chwili odebrania przez rodzica lub upoważniona osobę
 7.  Rodzice/ Opiekunowie informowani są przez personel żłobka o wszelkich niepokojących objawach w zachowaniu dziecka.
 8. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej. Jeżeli urazy te mogą wskazywać na to, że są one skutkiem stosowania przemocy fizycznej lub molestowania, sporządza się stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami dyrektora i rodzica. O fakcie zostają poinformowane odpowiednie władze.
 9. Zakres opieki nad dzieckiem w żłobku obejmuje:
 • Wyżywienie
 • usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne
 • higienę snu i wypoczynku
 • organizowanie zabaw dydaktyczno- wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu
 • działania profilaktyczne promujące zdrowie
 • działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania.
 • udzielanie doraźnej pomocy medycznej
 • bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka
 1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną (zgodnie ze zgłoszeniem w Karcie Informacyjnej o dziecku – wzór w załączniku nr 3)
 2. Nie wydaje się dziecka osobie nieznanej, nietrzeźwej i nieletniej.
 3. W przypadku stwierdzenia, ze Rodzic/Opiekun lub inna osoba upoważniona, co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (zły stan emocjonalny, odurzenie alkoholowe, narkotyczne, itp.) – dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby. Jeżeli kontakt z taką osobą jest utrudniony lub niemożliwy, pracownik żłobka powiadamia odpowiednie służby.
 4. Ze względów bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do żłobka zabrania się noszenia wszelkiej biżuterii, w tym: kolczyków, klipsów, pierścionków, łańcuszków, koralików, mechanicznych spinek do włosów.
 5. Dziecko przyprowadzane do żłobka powinno posiadać:
 • obuwie zmienne
 • pampersy, chusteczki mokre i suche
 • odzież na zmianę
 • śliniaczki ( 2 sztuki na rok )
 • środki pielęgnacyjne (wg potrzeby krem ochronny)
 1. Jeżeli dziecko posiada okulary, aparaty ortopedyczne, które musi nosić w czasie przebywania w żłobku, Rodzice/Opiekunowie mogą przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi przy czym personel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia tego sprzętu w czasie pobytu dziecka w żłobku.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) żłobek pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich i podanym do wiadomości Rodzicom/ Opiekunom prawnym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 2. Podanie o umieszczenie dziecka w żłobku zastępczym w okresie przerwy urlopowej do Dyrektora macierzystej placówki, mogą składać Rodzice/ Opiekunowie dzieci, którzy nie mogą w tym czasie wykorzystać urlopu wypoczynkowego (fakt ten muszą potwierdzić zaświadczeniem z zakładu pracy).
 3. Dyrektor żłobka kieruje dziecko do żłobka zastępczego w czasie przerwy urlopowej, ze wskazaniem placówki , która w tym czasie pracuje i może zapewnić opiekę skierowanym tam dzieciom.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pozostających na kolejny rok w żłobku, zobowiązani są do złożenia Karty Aktualizacyjnej – załącznik nr 4.
 5. W żłobku może działać Rada Rodziców powoływana corocznie uchwałą Rodziców/Opiekunów na ogólnym zabraniu.